Constitution of Zimbabwe 2013 (PDF Format) Ndau

NOTE by Veritas
This is a translation of the original 2013 text of the Constitution of Zimbabwe.
It does not include amendments made by Acts of Parliament in 2017 and 2021;
the validity of those Acts is still the subject of litigation in the Constitutional Court.
 

MURAWU
Kudusa nekuphendurwa kweBumbiro reMirawu yeZimbabwe.
ZVAKABEKWA ngemutungamiriri weNyika nebandhla rePalamendi yeZimbabwe.
1 Musoro wendaa mudoko
Murawu uno ungazwi Bumbiro reMirawu yeZimbabwe Nasiriso (No. 20) Murawu wa2013.
2 Kumucho
MuMurawu uno—
“Bumbiro reMirawu riripo nyamashi” zvinoronza Bumbiro reMirawu reZimbabwe rakaamba kushanda ngezuwa ra8 Kubvumbi 1980, sekunasiriswa kwarakazoizwa;
“Bumbiro reMirawu idzva” zvinoronza Bumbiro reMirawu rinobudiswa pambhene muurongwa huno.

Download File 🔗: 

Tags: