Constitution of Zimbabwe 2013 (PDF Format) SHONA

NOTE by Veritas
This is a translation of the original 2013 text of the Constitution of Zimbabwe.
It does not include amendments made by Acts of Parliament in 2017 and 2021;
the validity of those Acts is still the subject of litigation in the Constitutional Court.
 

MUTEMO
Kudzima nokutsiva Bumbiro reMitemo reZimbabwe
ZVAKAITWA neDare reParamende neMutungamiriri weNyika yeZimbabwe.
1. Musoro mupfupi
Mutemo uno ungataurwa uchinzi Bumbiro reMitemo reZimbabwe Gadziridzo (No. 20) 2013.
2. Dudziro
MuMutemo uno—
“Bumbiro reMitemo riripo” zvinoreva Bumbiro reMitemo reZimbabwe rakatanga kushandiswa nomusi wa18 Kubvumbi 1980, sokugadzurudzwa kwawakazoitwa pashure;
“Bumbiro reMitemo idzva” zvinoreva Bumbiro reMitemo reZimbabwe rinoiswa pachena muNhamatidzwa.
 
 

Download File 🔗: 

Tags: