Constitution of Zimbabwe 2013 (PDF Format) Xhosa

NOTE by Veritas
This is a translation of the original 2013 text of the Constitution of Zimbabwe.
It does not include amendments made by Acts of Parliament in 2017 and 2021;
the validity of those Acts is still the subject of litigation in the Constitutional Court.
 

UMTHETHO
Ukukurhoxiswa nokubambela uMgaqo-siseko waseZimbabwe.
UQINGQWE nguMongameli nePalamente yaseZimbabwe.
1 Isihloko esifutshane
LoMthetho unokucatshulwa njengoMgaqo-siseko waseZimbabwe isilungiso (20) uMthetho, ka 2013.
2 Utoliko
KuloMthetho—
“uMgaqo-Siseko okhoyo” uchaza uMgaqo-Siseko waseZimbabwe owaqala ukusebenza ngomhlaka 18 KaTshazimpunzi 1980, waze walandelwa sisilungiso;
“uMgaqo-Siseko omtsha” kuxelwa uMgaqo-Siseko waseZimbabwe okwiShedyuli.

Download File 🔗: 

Tags: